O fundacji

Paragraf ósmy Statutu określa cel Fundacji  jako szeroko rozumianą pomoc biednym dzieciom. Polega ona na stałej i wszechstronnej ( podobnie jak w rodzinie) obecności a zatem pomocy dzieciom w odnajdywaniu normalnych warunków życia i rozwoju od momentu poczęcia aż do  pełnoletności. Stąd opieka zdrowotna  i dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, troska o duchowość i religijność dziecka, pomoc w jego etapach edukacji szkolnej i pozaszkolnej, umożliwienie mu należytego wypoczynku i godziwej rozrywki, przyjazne i gotowe do służby towarzyszenie w przeróżnych kłopotach i niepowodzeniach, pomoc w wyborze zawodu czy potem znalezieniu pracy, doprowadzenie do momentu odpowiedzialnego usamodzielnienia się.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc materialną rodzicom lub rodzinom zastępczym dzieci.
 2. Tworzenie świetlic i ośrodków żywienia.
 3. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych  problemów związanych z nauką w szkole.
 4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów  zdrowotnych.
 5. Prowadzenie profilaktyki i terapii związanych z problematyką uzależnień.
 6. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
 7. Prowadzenie domów noclegowych.
 8. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami  społecznymi, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami religijnymi.
 9. Prowadzenie działań informacyjno-wydawniczych.
 10. Działalność edukacyjno-oświatową.
 11. Zakładanie i prowadzenie żłobków i przedszkoli.
 12. Zakładanie i prowadzenie Domów Dziecka.

Organizowanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczo- wychowawczych i adaptacyjno- rehabilitacyjnych.